+359 886 323 231 | +359 898 369 699 Индустриална зона Загоре office@manistahalkova.com ManistaHalkova във Facebook

ХЛАДИЛЕН МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ

Меню
BG
 

Интервю със Станимир халков за Камиони БГ: "Предпочитаме качеството пред количеството"

– Представете накратко фирмата – кога е създадена, откога е на пазара, с какъв транс­порт се занимава …

– Фирмата е създадена през 1993 г. като мал­ка семейна фирма с трима служители. Основа­тел е баща ми, като независимо че бях едва на 9 години, стоях неотлъчно до него и с интерес наблюдавах всичко. Може да се каже, че израс­нах покрай камионите. Понастоящем във фир­мата работят над 20 служители. Като отново се­мейството остава акцент, защото и до днес сме въвлечени всички в общата мисия. Основната ни транспортна дейност е хладилен транспорт.

– Какъв сте във фирмата, откога сте в транспортния бранш, как и защо се е насо- чихте към този вид дейност?

– Аз съм управител на фирмата, собственик е майка ми. В семейство на потомствени шо­фьори, отраснал покрай камионите, беше съв­сем естествено и аз да проява интерес и да ха­ресам професията. Най-важното е, че през годи­ните съм преминал през всички нива в йерархия­та, като все още може да ме видите както в офи­са, така и на камион или мотокар.

– С колко и какви автомобили и ремарке­та оперирате – марки, модели, видове, въз­раст и пробег?

– Държим много на качеството и именно за­това марките камиони, с които работим, са Mercedes-Benz и Renault, а ремаркетата са тер­моизолирани, двутемпературни – на Schmitz и Krone. В автопарка имаме 12 композиции с вле­качи Евро-6, като най-старият е на 4 години. Всички са купувани нови. Освен това всяка го­дина обновяваме част от автопарка, като се ста­раем да поддържаме европейско качеството на предлаганите от нас услуги.

– Имате ли предпочитана марка, как, кога и защо се насочихте към нея?

– Разбира се, това е Mercedes-Benz. Още след първия закупен камион се убедихме, че неслу­чайно са предпочитана и наложена марка – ка­мионите са здрави, надеждни и най-вече иконо­мични. Благодарение на добрите партньорски взаимоотношения със Силвър Стар марката ста­на фаворит в нашата фирма.

– В парка имате най-новия Actros със сис­темата Mirror Cam. Защо се решихте да ку­пите нещо толкова иновативно и непознато?

– След тест на новия Actros и много добри ре­зултати решихме да закупим един брой, а до края на 2020 г. планираме да вземем още три. С вре­мето съм разбрал, че за да е успешен един биз­нес, трябва да се инвестира в нови технологии. Ние сме ЗА иновациите, затова се спряхме на но­вия Actros!

– На какъв пробег е вече този автомобил? Какви са впечатленията от него – вашите и на водачите. Водачите свикнаха ли с рево­люционните новости – камерите за обратно виждане, дисплеите в кабината и т.н.?

– Камионът вече е на 60 000 км. Освен че е кра­сив, е и икономичен, комфортът в кабината е на ниво. Водачът се справя с нововъведенията без­упречно – трудностите бяха по време на първия курс, докато свикне, а сега не иска да слезе от него. Удоволствие е да се шофира такъв камион. Сега останалите шофьори се сърдят и чакат своя ред за този модел.

– С колко персонал и водачи работите и те на единично или двойна езда са?

– Във фирмата сме общо 24 души. В офиса имаме на разположение трима диспоненти, като много често и аз им помагам в работата. Основно сме на единична езда, но имаме няколко смен­ника и така камионите не почиват и партньори­те ни са доволни.

– Обичайно по какви дестинации рабо­ти фирмата, какви превози извършвате и на какви товари?

– Извършваме само хладилен транспорт от България към страни от Европейския съюз и об­ратно. Основни дестинации са Англия, Белгия, Нидерландия, Германия, Франция, като нерядко ходим и до Скандинавието.

– Как се отрази цялостно на дейността ви кризата с коронавируса – каква част от ками­оните ви работят, прекратихте ли някои дес­тинации, освободихте ли шофьори и друг персонал?

– Имаме минимален спад на оборотите, ние возим основно хранителни продукти и медика­менти и успяваме да уплътним камионите. Бла­годарение на това не се наложи да освободим персонал. Работим, като спазваме всички мер­ки за безопасност, осигурили сме на шофьори­ те предпазни средства, както и специално обо­рудвано помещение, където да прекарат период на задължителна карантина след връщане от Ев­ропа.

– Търсите ли нови дестинации, за да ком­пенсирате негативните въздействия на кри­зата с вируса?

– За момента не, разчитам на дългогодишни партньори, както и те на нас.

– Как виждате дейността си след отмина­ването на кризата? Какви бяха преди и какви ще са сега най-близките ви планове за раз­витие на фирмата и дейността?

– Засега не сме си променили плановете за развитие и няма да променяме дейността и начи­на на работа. С годините сме доказали, че пред­почитаме качеството пред количеството.

– Как се справяте с тол системата – оскъ­пява ли дейността ви, какъв метод на плаща­не избрахте, срещате ли трудности?

– От самото начало на въвеждане на тол сис­темата сме с бордови устройства на Toll Pass. От време на време срещаме трудности, но мини­мални. Засега сме запазили цените на превози­те без промяна.

– Въпреки кризата с коронавируса Па­кет Мобилност се придвижва в европейски­те институции. Готови ли сте да реагирате като компания при евентуално най-негати­вен развой на нещата?

– Всичките ни камиони и шофьори се приби­рат в България минимум два пъти в месеца, за­това се надявам да не ни засегне много. За тези, които карат вътрешно, не виждам начин за реак­ция при негативен развой, особено за по малки­те фирми с под 50 камиона.

Въпросите зададе

Лъчезар АПОСТОЛОВ